rada.rodzicow.gimn2sp75@gmail.com

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

ul. Powstańców Wielkopolskich 3

61-895 Poznań


poniedziałek, 19 września 2016

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2016/2017 NNWUbezpieczycielem jest PZU. Ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne. Rodzice mają do wyboru dwie stawki ubezpieczenia:

1. Suma ubezpieczenia 10 tys. zł – składka 34 zł.

2. Suma ubezpieczenia 16 tys. zł – składka 53 zł.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Ubezpieczyciel zmienił procedurę ubezpieczenia. Oprócz opłacenia składki na wybraną przez rodziców sumę ubezpieczenia należy na załączonych listach wypełnić wszystkie rubryki oraz złożyć podpis. Jest to wymóg formalny nałożony na ubezpieczających się przez ubezpieczyciela. Wpłata składki bez złożenia podpisu będzie skutkowała nie ubezpieczeniem dziecka.

Koordynatorem akcji ubezpieczenia dzieci w bieżącym roku szkolnym jest skarbnik Szkolnej Rady Rodziców p. Grzegorz Kantorski, tel. 502 245 634.

Skarbników Klasowych Rad Rodziców prosimy o kontakt po zakończeniu zbierania pieniędzy w celu umówienia terminu przekazania pieniędzy na ubezpieczenie skarbnikowi Szkolnej Rady Rodziców.

Ostateczny termin przekazywania pieniędzy wraz wypełnionymi listami: 
piątek 14.10.216 r. w godz. 15.00-17.00 w "dużej szkole"
  . 

Rozliczenie wpływów na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016


Wpłaty
Klasa
Suma (zł)
0
20
III b
170
IV b
80
V b
50
VI b
100
I c gimnazjum
140
II a gimnazjum
10
II c gimnazjum
20
III b gimnazjum
90
RAZEM
680

Wydatki
Wydatki
Suma (zł)
Zakup książek na nagrody w konkursie dla uczniów klas 0–3 „Najpiękniejsza choinka”
147,66
Książki – nagrody na koniec roku szkolnego dla prymusów
182,70
Formularze – potwierdzenie wpłat
4,80
Ksero informacji dla przewodniczących klas
21,70
RAZEM
356,86

Suma pozostała po rozliczeniu roku szkolnego 2015/16: 323,14 zł

Skarbnik Szkolnej Rady Rodziców: Grzegorz Kantorski

niedziela, 25 października 2015

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016Justyna Bartoszyńska – sekretarz
Grzegorz Kantorski – skarbnik
Justyna Makowska – zastępca przewodniczącego
Andrzej Rux – przewodniczący
Sylwia Wojciechowska-Rybak – zastępca przewodniczącego

poniedziałek, 7 września 2015

Przyjazna Szkoła - propozycje organizacyjne Rady Rodziców na rok szkolny 2015/16
Poznań, 15.08.2015


Dyrekcja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu
W nawiązaniu do rozmów prowadzonych pod koniec ubiegłego roku szkolnego przez przedstawicieli Rady Rodziców z Dyrekcją szkoły przedstawiamy postulaty, które z pewnością wpłyną na stworzenie placówki jeszcze bardziej przyjaznej dzieciom i ułatwią przebieg procesów edukacyjnych ku zadowoleniu rodziców i podniesieniu prestiżu placówki.
1.       Dostosowanie uczniów klas III do nauki w klasie IV.
a) Wdrożenie intensywniejszych działań w klasie III, mających na celu „oswojenie” uczniów z przestrzenią dużej szkoły, zapoznanie (zżycie) z nauczycielami prowadzącymi zajęcia od klasy IV. Z zadowoleniem przyjęliśmy do wiadomości, że początki takich działań zostały wdrożone w ubiegłym roku szkolnym, jednak były to działania jednorazowe. Natomiast w celu zrealizowania niniejszego postulatu naszym zdaniem potrzeba działań systematycznych.
b) W klasie IV konieczne jest stworzenie dla rozpoczynających naukę uczniów „okresu ochronnego” (postulujemy okres dwumiesięczny, ale liczymy na doświadczenie i rozsądek nauczycieli we właściwym jego określeniu), w którym nauczyciele mniej będą egzekwowali, zaś bardziej skoncentrują się na tłumaczeniu zupełnie nowych zasad pracy i funkcjonowania na wyższym poziomie nauczania, który rozpoczyna się w klasie IV. Wiemy, iż nauczyciel na początku klasy IV musi przedstawić wymagania edukacyjne i przedmiotowe systemy oceniania (są to te same wymagania, które stawia się później uczniom już doświadczonym, w następnych latach) – nic dziwnego, że w pierwszym okresie nauczania w klasie IV uczniowie są zupełnie zagubieni i nie potrafią tych nowych zjawisk zrozumieć i stosować, co przekłada się na spadek średniej ocen. Powszechnie koncentrujemy się na dzieciach niedostosowanych do zupełnie nowych wymagań stawianych w klasie IV, jednak warto w tym miejscu uświadomić nauczycielom, że w związku z reformą nauczania przejmują małe dzieci 8-, 9-latków, które w starym systemie uczęszczałyby do klasy II lub III. Potrzeba więc tu szczególnej empatii i odpowiedzialności za ich dalsze losy w szkole.
c) Wydaje się więc konieczne, aby dla dobra dzieci i dobrej opinii o szkole, jako miejscu przyjaznym dla dzieci, zbudować wspólnie przez Dyrekcję szkoły i RR przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym doskonalszego programu obejmującego dzieci z klas III i IV. Wdrożenie w tym roku przedstawionych tu pomysłów może stać się punktem wyjścia do budowy programu obejmującego uczniów i nauczycieli. Ze swej strony deklarujemy, że wszelkie sugestie rodziców mogące mieć wpływ na budowanie takiego programu będziemy na bieżąco zgłaszać Dyrekcji i chętnie będziemy się angażowali we wszelkie działania w tym zakresie. Być może warto by rozważyć możliwość stworzenia zespołu, który zająłby się monitorowaniem i rozbudowywaniem programu na podstawie obserwacji jego funkcjonowania w tym roku szkolnym.
2.       Kierując się doświadczeniem lat ubiegłych i postulatami rodziców, dostrzegamy potrzebę łagodniejszego wprowadzenia uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum w zagadnienia nowych i trudnych przedmiotów ścisłych (chemia, fizyka) oraz geografii i nowego języka.
3.       Podawanie w terminach przewidzianych statutem szkoły ocen końcoworocznych i semestralnych, jeśli rodzice ucznia wyrażą pisemnie takie życzenie z odpowiednim wyprzedzeniem, skierowane do wychowawcy klasy (informacja o tym powinna być podana na pierwszym spotkaniu z rodzicami).
4.       Usprawnienie zagwarantowane statutem szkoły komunikacji szkoła-rodzice z wykorzystaniem dzienniczka ucznia (o wszelkich problemach wychowawczych czy dydaktycznych rodzice powinni być informowani na bieżąco, tak aby mogli natychmiast reagować). Należy odejść od praktyki, że o negatywnych zjawiskach rodzice dowiadują się dopiero podczas wywiadówek, kiedy przekłada się to już na obniżone oceny z zachowania.
5.       Wnosimy o podawanie na początku każdego roku szkolnego do wiadomości rodziców istotnych dat związanych z procesem dydaktycznym, tj. daty rad pedagogicznych klasyfikacyjnych semestralnej i końcoworocznej oraz – co za tym idzie – daty, do której można poprawiać oceny.
6.       Efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje TIK. W sytuacji, kiedy rodzice nie mogą otrzymać (poza szkołą) do wglądu prac kontrolnych i sprawdzianów, pytania z nich powinny być niezwłocznie umieszczane na platformie cyfrowej, tak aby rodzice mając do nich wgląd, mogli przygotować dziecko do poprawienia oceny (uzyskiwane w tej sprawie tłumaczenia, że sprawdziany są do wglądu u nauczyciela, dla pracujących rodziców są nie do przyjęcia, gdyż musieliby w tych sprawach zwalniać się z pracy wiele razy w ciągu miesiąca).
7.       Mając na uwadze consensus uzyskany podczas rozmów RR-Dyrekcja szkoły dotyczący zasadności wprowadzenia dziennika elektronicznego, który byłby wielką pomocą i ułatwieniem w kontaktach szkoły z rodzicami, deklarujemy ze swej strony wszelką pomoc w miarę swych możliwości w sfinalizowaniu tej sprawy.
8.       Istotna w procesie edukacyjnym, który sprzyjałby uzyskiwaniu przez uczniów dobrej średniej ocen byłaby zasada, że pod koniec semestrów nie kumuluje się (w ogóle, a zwłaszcza w ramach jednego przedmiotu) sprawdzianów w okresach przewidzianych na wystawianie ocen, gdyż niejednokrotnie termin ich oddania uniemożliwia zagwarantowaną przez statut możliwość poprawy oceny.
9.       Warto by naszym zdaniem stworzyć w szkole motywujący do dobrego zachowania system, na przykład przez stworzenie punktacji zachowań społecznie pożądanych w procesie wychowawczym. Nie trzeba wyjaśniać, że taki system zmotywowałby wielu uczniów do zmiany postawy, co spowodowałoby zwiększenie komfortu pracy w szkole dla nauczycieli i byłoby pożyteczne dla uczniów.
Rada Rodziców dostrzega i docenia wielkie zaangażowanie Dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego w proces edukacji naszych dzieci. Sądzimy, że zgłoszone przez nas postulaty i uwagi będą budowały szkołę bardziej przyjazną dzieciom, w której uczniowie będą osiągali coraz lepsze wyniki nauczania ku satysfakcji swojej, rodziców i nauczycieli.
Za Radę Rodziców

Justyna Makowska                                                                                             Andrzej Rux